Gallery

นิเทศเขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน

เมื่อวันที่ ๑๐  กรกฏาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๔.๐๐ น. นายลวด   แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะผู้อำนวยการเขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน ได้ออกนิเทศติดตามการผลการดำเนินการจัดการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และได้มอบนโยบายของ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เพื่อมุ่งสู่ “องค์กรชั้นนำ คุณธรรมเป็นเลิศ”   ในการนี้ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการครูทุกคนปฏิบัติงานด้วย  ๓  จ คือ  ๑.จิตอาสา  ๒.จิตรบริการ  ๓. จิตสาธารณะ

นายวิชชา   กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก กล่าวว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนตั้งเป้าที่จะยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ๕ % ในทุกระดับ ซึ่งผลการทดสอบและวัดผลทางการเรียนของ  Onet ปรากฏว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับเกินเป้าหมาย คือ ชั้น ป. ๖ สูงขึ้น ประมาณ ๑๓ %   ชั้น ม.๓สู  งขึ้น ประมาณ ๙ %  ซึ่ง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ให้กำลังใจและชื่นชมแก่ข้าราชการครูที่ตั้งใจปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จ  และขอให้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในดียิ่งขึ้นต่อไป

น.ส.จิราวรรณ   ทรงพระ ครูธุรการ  ถ่ายภาพ /นายประทีป   หีบแก้ว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ …  รายงาน

 

Advertisements