Gallery

School-BIRD Project

บริษัท  กรุงไทยธุรกิจบริการ  จำกัด   เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางครั้งที่  1  (School-BIRD  Project)  ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์  พร้อมมอบห้องสมุดของเล่นและปลูกต้นไม้ในชุมชน

เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม  2555   บริษัท  กรุงไทยธุรกิจบริการ  จำกัด  นำโดย  นายดำรง  แก้วประสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการ  KTBGS  (Krungthai  Business  General  Service)  และคณะจำนวน  50  คน  ได้เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางครั้งที่  1  (School-BIRD  Project)  ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ พร้อมกับมอบห้องสมุดของเล่นสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและเด็กๆในชุมชน  และร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนและชุมชน โดยมีนายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต  1  กล่าวต้อนรับคณะ  KTBGS  และชื่นชมที่เห็นชุมชนและภาคเอกชนให้ความสำคัญสนับสนุนการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน    อันส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

ในโอกาสนี้ นายวินัย  จันทะเมนชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์  นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ  ซึ่งมีกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ ได้แก่    1)  แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน      2)  การอบรมครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนใกล้เคียง  โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์  (Singapore  Management  University)  ร่วมกับศูนย์มีชัย  จัดอบรม  3  วัน  (9มิ.ย.,  22-23 มิ.ย.55)       3)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สิงคโปร์  (16 มิ.ย55)     4)  การเข้าค่ายภาษาอังกฤษเยาวชน (17มิ.ย.55)       5)  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนโดยนักศึกษาจาก  SMU  (5-30 มิ.ย.55)

สมปอง  มูลเมือง  …. รายงาน

 

Advertisements