Gallery

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนในโครงการที่พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายเอกชัย  กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในโครงการ 40 โรงเรียน ที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555   เพื่อยกระดับนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและการปฏิบัติจริง เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์  คุณธรรม จริยธรรม วิถีการดำเนินชีวิต   ใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนบ้านสระคูณ (สิริทัศน์ประชาสรรค์) เป็นวิทยากร

          การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนึกในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ิยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความสมานฉันท์ สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสถาบันครอบครัว ชุมชนและสถาบันหลักของชาติ  ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี ตามหลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 

ศากุน  ศิริพานิช / มนู เฮงขวัญ….รายงาน

Advertisements