Gallery

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  2555

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วึ่งจัดขึ้น ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ และลูกเสือชาวบ้าน  ร่วมในพิธีจำนวนมาก  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6  ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดี  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทยโดยการเข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม……

ศากุน  ศิริพานิช / อภิรักษ์  จันทวี…รายงาน

Advertisements