Gallery

โรงเรียนศูนย์ต้นแบบอาเซียนศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารและครู จากโรงเรียนศูนย์ต้นแบบอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

          เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2555 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEANStudyCenter) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา ในสังกัด  จำนวน 20 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม รวม 80 คน เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษานำหลักสูตรที่เน้นอาเซียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์ต้นแบบอาเซียนศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้คัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 โรงเรียน รวม20 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  โรงเรียนบ้านหนองม่วง  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  โรงเรียนบ้านลุงม่วง  โรงเรียนวัดหนองครก  โรงเรียนบ้านโคกสนวน  โรงเรียนอนุบาลชำนิ  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)  และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด

 

Advertisements