Gallery

“เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมทันตกรรมเมือง ๘”

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดงาน “เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมทันตกรรมเมือง ๘”   เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการดูแลรักษาอนามัยในช่องปาก รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

          เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕  นายประกิจ  แฟมไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมทันตกรรมเมือง ๘”   โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกโพรง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองฝาง และโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง  นำโดย นางสาวนิภาพร  ชะอ้อนรัมย์  ครูอนามัยโรงเรียน และ นางศศิธร  มณีเติม  เจ้าหน้าที่ทันตกรรมประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกโพรง และคณะ  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดช่องปาก  สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี   การรับประทานอาหารที่ช่วยให้ฟันแข็งแรง  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ที่ร่วมเข้ากิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของอนามัยในช่องปากและภัยของไข้เลือดออก    ในช่วงบ่าย  ได้นำนักเรียนเดินรณรงค์กิจกรรมทันตกรรมและการป้องกันไข้เลือดออก  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับความรู้  เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนในปกครองของตน

อรวินท์  วงค์ไธสง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์…….รายงาน

Advertisements