Gallery

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี”

                เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555  ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  นายสุพจน์ เจียมใจผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำบุคลากรครู นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อาทิ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์   เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ สวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   นอกจากนี้ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน  โดยมีคำขวัญในการรณรงค์ คือ  “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” 

               ที่โรงเรียนบ้านตะโก นายวัฒนา  ไกรสูรย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษารอบเขตพื้นที่บริการ และชุมชน เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด ร่วมเป็นพลังในการป้องกันแก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน และในวันเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออกพร้อมกันด้วย

                ที่โรงเรียนวัดบ้าหนองปลาไหล นายสุวสันต์ ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยมีกิจกรรมประกวดคำขวัญ   ออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด และเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน

               ส่วนที่โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา และโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพดินขึ้นในโรงเรียนและชุมชน พร้อมกับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเน่าองในวันสุนทรภู่ ด้วย

  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1…. รายงาน

Advertisements