Gallery

ลูกเขียว- เหลือง สำนึกดี มีคุณธรรม

          โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  จัดกิจกรรมตามโครงการลูกเขียว- เหลือง สำนึกดี มีคุณธรรม  โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนและร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600  ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตลอดปีการศึกษา 2555  โดยได้จัดกิจกรรมต่าง  ๆ  อาทิ เช่น  กิจกรรมการตั้งสัจจะความดี กิจกรรมต้นไม้คุณธรรม การแต่งกายด้วยชุดขาวทุกวันศุกร์ตลอดปีการศึกษา 2555   การบันทึกความดี   การสวดมนต์  ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์  โดยได้รับเมตตาจากพระอธิการศุภกิตติ์   เขมาจาโร  เจ้าอาวาสวัดบ้านหว้าและคณะกรรมการสถานศึกษาฯของโรงเรียนร่วมเป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน              

          นายธนภัทร   สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า เหตุผลที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  เมื่อวันวิสาขบูชา ที่ผ่านมา  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม มาปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อเป็นการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นเด็กที่ดีของโรงเรียนและประเทศชาติต่อไป 

                   นายบารมี   ศรีรักษา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม / รายงาน

Advertisements