Gallery

ค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านหนองปลิง

โรงเรียนบ้านหนองปลิง นำคณะครู-นักเรียนเข่าค่ายพุทธบุตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

          เมื่อวันที่ 13 – 15  มิถุนายน  2555   นายดนัย  มนเพียรจันทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง  อำเภอลำปลายมาศ  นำคณะครูและนักเรียนเข้าอบรมคุณธรรม  จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร”  ประจำปีการศึกษา 2555 ณ  วัดบุพพาราม  โดยนิมนต์พระอาจารย์ชาติชาย   ชยานโต  จากวัดจำปาทอง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  เป็นพระวิทยากร เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ยั่งยืน  ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในโครงการนี้  จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  ผู้นำหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนในการสนับสนุนงบประมาณ

 ดนัย  มนเพียรจันทร์…รายงาน

Advertisements