Gallery

เสวนาบทบาทหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดเสวานาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ ทั้ง 202 โรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นายสุพจน์  เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการเสวนาการบริหารงานและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด 202 โรงเรียน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับเลือกเข้ามาใหม่ แทนคณะกรรมการสถานศึกษาชุดเก่าซึ่งหมดวาระลง   เพื่อให้รับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า  “….คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาส่วนกลางไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโดยตรง และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจ จึงต้องส่งเสริมพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ ด้านการกำกับ โดยการให้ความเห็นและมีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน  อีกภารกิจคือการส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา..”