Gallery

เขตพัฒนาฯ ลำปลายมาศ กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพอำเภอลำปลายมาศ เพื่อกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่

         เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555  ที่ห้องประชุมโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ ได้จัดให้มีประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศ  74 โรงเรียน  เพื่อร่วมกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 โดยได้เชิญนายโสภณ  ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน

นายโสภณ ซารัมย์ กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนว่า … “จากที่เคยเป็นครูผู้สอนมาก่อนจึงได้เห็นปัญหาของการจัดการศึกษาในปัจจุบันว่า ผู้ปกครองนักเรียนตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆนิยมส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมือง ทำให้เด็กต้องเดินทางไกล เสียค่าใช้จ่ายมาก และยังเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางหลายครั้ง  จึงได้ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในตำบลเมืองแฝก จัดทำเมืองแฝกโมเดล เป็นข้อตกลงกับผู้บริหารโรงเรียนและชุมชน  ตั้งเป้าหมายภายใน 4 ปี จะไม่มีเด็กในตำบลเมืองแฝกไปเข้าเรียนที่อื่นโดยต้องพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลให้เป็นโรงเรียนที่ดีทั้งในด้านกายภาพคืออาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และด้านคุณภาพการศึกษา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงด้านกายภาพตามที่เห็นสมควร  กำนันผู้ใหญ่บ้านชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่วนในด้านคุณภาพนั้น ผู้บริหารโรงเรียนและครูต้องเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น  ซึ่งเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันจริงจังก็จะสามารถทำให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพได้จริง…”

Advertisements