Gallery

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแบบยั่งยืน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนในสังกัด  ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแบบยั่งยืน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระวิชาภาษาไทย อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกสาระวิชา

เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด  นายสุพรรณ  เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแบบยั่งยืน โดยมีครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รวม ๒๐๒ คน เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์    โดยครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิชาภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงขึ้นในแต่ละอำเภอ  นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน   และร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์   ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่องอย่างเหมาะสมกับวัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา