Gallery

โรงเรียนบ้านกระสังฯ จัดกิจกรรมรับปีการศึกษาใหม่

โรงเรียนบ้านกระสัง  (หรุ่นราษฎร์รังสสรค์) จัดกิจกรรมไหว้ครูและเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียน พร้อมพบปะผู้ปกครองนักเรียน รับเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2555 นางจวงจันทน์  อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง  (หรุ่นราษฎร์รังสสรค์)  และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นที่วัดจำปาทอง เพื่อให้นักเรียน มีความพร้อมในการเรียน   ผู้ปกครองและชุมชน  มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยในวันที่ 14 มิถุนายน  นักเรียนทุกคนได้ร่วมพิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์พร้อมความรู้และการอบรมสั่งสอน

ส่วนในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2555  ได้นำนักเรียนงาน เข้าค่ายธรรมะ โดยมีนายสุพรรณ  เป็นพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายธรรมะ  และพบปะประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจง นโยบายและผลการดำเนินงานของโรงเรียน หลังจากนั้นก็แยกการพบปะผู้ปกครองนักเรียนเป็นรายชั้นเรียน เพื่อให้ครูประจำชั้นได้ชี้แจงและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีนางแสงจันทร์ อุไรมาลย์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพบปะผู้ปกครองด้วย

ฉัฐกาญจน์   กิติธนาสุทธิภูมิ…. รายงาน

Advertisements