Gallery

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”  เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”  อันเป็นโครงการสืบเนื่องจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ได้ริเริ่มนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ขึ้นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน  เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น รู้จักสังเกต ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

การอบรมในครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจากโรงเรียนแกนนำในสังกัด เข้ารับการอบรม รวม ๗๕ คน  โดยเน้นกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนด้วยการทดลองปฎิบัติจริง

Advertisements