Gallery

โรตารี่บุรีรัมย์ มอบพจนานุกรมไทย-อังกฤษ

สโมสรโรตารี่บุรีรัมย์ ภาค 3340 มอบพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 

               เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  นายธนวรรธน์  สิริประภากร นายกสโมสรโรตารี่บุรีรัมย์ ภาค 3340 และคณะ ได้เดินทางมามอบพจนานุกรมไทย-อังกฤษ รวม 500 เล่ม   ให้แก่โรงเรียนจากสังกัดต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  8 โรงเรียน ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับพจนานุกรมสำหรับนักเรียนไว้แล้ว ได้แก่ โรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม    โรงเรียนอนุบาลสตึก  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก โรงเรียนบ้านหนองเกาะ โรงเรียนบ้านหนองม้า และโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร   …..

                นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งได้เป็นตัวแทนต้อนรับคณะจากสโมสรโรตารีบุรีรัมย์ กล่าวว่า  การจัดการศึกษาที่ดีแก่เยาวชนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ มีกำลังทรัพย์ ที่จะแบ่งปันเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนให้มีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ครบถ้วนพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตด้วย

อภิรักษ์  จันทวี…ถ่ายภาพ

Advertisements