Gallery

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติ

               เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด   นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีทักษะความสามารถด้านการคิด การอ่าน และการเขียนให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กรกฏาคม 2555 ที่จังหวัดระยอง

               ผลการแข่งขัน ดังนี้

เขียนเรื่องจากภาพ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  

               ชนะเลิศ                      โรงเรียนบ้านประคอง
               รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนบ้านถาวร
               รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนอนุบาลชำนิ

เขียนเรียงความคัดลายมือ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  

                ชนะเลิศ                      โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
               รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
               รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนบ้านหนองแวง

แต่งกลอนสุภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

                ชนะเลิศ                      โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
               รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนบ้านหนองโสน
               รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

การอ่านเอาเรื่อง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

                ชนะเลิศ                      โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
               รองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
               รองชนะเลิศอันดับ 2   โรงเรียนบ้านเมืองฝาง

Advertisements