Gallery

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ แข่งขันทักษะภาษาไทย

        เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕   กลุ่มโรงเรียนชำนิ  ๒  ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  คัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกดังนี้

           โรงเรียนอนุบาลชำนิ  ได้เป็นตัวแทน 2 กิจกรรม  ได้แก่  เขียนเรื่องจากภาพ  ประเด็น “หมู่บ้านของฉัน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   และเขียนเรียงความคัดลายมือ  ประเด็น “สังคมของฉัน”   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   

           โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  ได้เป็นตัวแทน 2 กิจกรรม  ได้แก่  แต่งกลอนสุภาพ  ประเด็น “สังคมของฉัน”  และกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  

ราชวุฒิ  วุฒิยาสาร … รายงาน

Advertisements