Gallery

ค่ายคุณธรรม “พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย อำเภอบ้านด่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมค่ายคุณธรรม “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ

         นายลวด แก้วไธสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายคุณธรรม “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”  ของโรงเรียนวัดบ้านกะชาย อำเภอบ้านด่าน  ซึ่งได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 110 คน เข้ารับการอบรมที่วัดป่าธรรมธีราราม (วัดป่าหลังโรงเลื่อย)  เป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  หลักสูตร 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555

 เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะชาย… รายงาน

Advertisements