Gallery

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง ปฏิบัติธรรมฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปีฯ

คณะครู และนักเรียน  โรงเรียนบ้านโคกกลาง  ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เมื่อวันที่ 3 – 5  มิถุนายน  2555   นายสนอง  สดไสย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน  80 คน  เข้าอบรมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ที่วัดโคกกลาง ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์   โดยมีพระครูธรรมประภากร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นองค์ประธานพิธีเปิดการอบรม  มีพระครูกมลจันทสาร เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดโคกกลางเป็นพระวิทยากร   การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติธรรม ถือศีล นั่งสมาธิ  และเรียนรู้หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้

                                                                                                   ผอ.สนอง สดไสย์….รายงาน

Advertisements