Gallery

เสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำไปปรับปรุงการทำงานในระยะต่อไป

                นายเอกชัย  กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 5 เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนิน “โครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง”  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการ  มีนางสาวแสงเดือน สอดสูงเนินเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ  และทีมงานผู้นิเทศโครงการ ฯ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีนักเรียน/ครู/และชุมชนแกนนำ จากโรงเรียนบ้านตูบช้าง โรงเรียนรวมมิตรวิทยา และโรงเรียนวัดบ้านกะชาย เข้าร่วมสรุปบทเรียน  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้กลุ่มแกนนำได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา  และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนทำความเข้าใจในรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการในระยะต่อไป  ให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนหรือตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                โครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง เป็นโครงการที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ให้ดำเนินการโครงการ ฯ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 45 โรงเรียน  ( ใน 19 จังหวัดภาคอีสาน)  ดำเนินการเป็นระยะเวลา 18 เดือน (ตั้งแต่ เมษายน 2554 – กันยายน 2555)

สุดาพร  หงษ์นคร…รายงาน

Advertisements