Gallery

เลือกตั้งสภานักเรียน ส่งเสริมจิตสำนึกประชาธิปไตย

โรงเรียนบ้านยางฯ จัดเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ส่งเสริมบทบาทนักเรียนในการทำงานเพื่อส่วนรวมและให้นักเรียนเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

          โรงเรียนบ้านยาง คุรุราษฎร์บำรุง  อำเภอลำปลายมาศ  สังกัด สพป.บุรีรัมย์  เขต 1 ได้จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 แทนคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเก่าซึ่งหมดวาระลง  โดยมีการรับสมัครผู้แทนนักเรียน  การปราศรัยหาเสียงแถลงนโยบาย  และการลงคะแนนเลือกตั้ง  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน เป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยแก่เยาวชน  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดี และจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวม  การเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนในครั้งนี้ มีผู้สมัคร 4 คน ซึ่ง เด็กชายธรรมรัตน์ พิมพ์เชื้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเลือกเป็นประธาน นักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยคะแนนเสียง 127 คะแนน และรองประธาน เด็กชายอนุพร สุขวิเศษ ได้คะแนน 105 คะแนน

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านยางฯ…รายงาน

Advertisements