Gallery

วันงดสูบบุหรี่โลก

  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)  จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนและรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่  31 พฤษภาคม ของทุกปี  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์  ระหว่างช่วงเวลา 09.30 – 12.00 น. โดยมีนายสมดุลย์  ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) เป็นประธานเปิดงาน  และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัยของบุหรี่  และสารเสพติดอื่นๆ  เพื่อสร้างความตระหนัก และรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงสารเสพติดเหล่านี้ได้ตลอดไป

อุษณีษ์ นึกชอบ….รายงาน

Advertisements