Gallery

ติวเข้มภาษาอังกฤษครู-นักเรียน สู่ประชาคมอาเซียน

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มแก่ครูผู้สอนและนักเรียนในสังกัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
            สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดค่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีค่ายสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Teachers Training 2012  ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษา และสำหรับในโรงเรียนเอกชนในสังกัด  แบ่งศูนย์การอบรมกระจายไปตามอำเภอต่างๆ รวม 5 รุ่น  และในช่วงวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 ได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับโรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาสาระวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 11 โรงเรียน  รวม 111 คน  โดยมีวิทยากรอาสาสมัครจากต่างประเทศและครูแกนนำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การอ่าน การเขียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

 

Advertisements