Gallery

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สพท.

คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สพท.  ประชุมร่วมกับผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2555

        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  นายชิต นาสักประธานคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สพท. และคณะ ประกอบด้วยนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร และนางสาวอิศรา  ตระกูลวารีสุข ได้เดินทางมาติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมี นายสุพจน์ เจียมใจผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมให้ข้อมูลการดำเนินการตามกลยุทธ์บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานฯ

Advertisements