Gallery

ป้องกันยาเสพติดและวินัยจราจรในโรงเรียน

 

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  ร่วมกับ สภ.อ.เมืองบุรีรัมย์  ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดและวินัยจราจร
        เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดโครงการให้ความรู้สร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ เกี่ยวกับยาเสพติด และวินัยจราจร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด  รู้จักป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุข  รวมทั้ง รู้จักการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร

แวววลี  สิริวรจรรยาดี.. รายงาน

 

Advertisements