Gallery

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

ศูนย์ ERIC Network โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก และศูนย์ ERIC Network โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ชั้น ป.1-6

ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 นายสุพจน์  เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดอบรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ซึ่งศูนย์ ERIC Network โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก และศูนย์ ERIC Network โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จัดขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบ้านด่าน รวม 100 คน ได้พัฒนาเทคนิคการสอน โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายสุทัศน์ สังคะพันธ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และคณะ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555

Advertisements