Gallery

โฮมโปร สร้าง “ห้องน้ำของหนู”

 

ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร บุรีรัมย์ จัดโครงการ “ห้องน้ำของหนู” สร้างห้องสุขาให้โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รวม 47 ที่ รวมคิดเป็นมูลค่า 3.8 ล้านบาท

           เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 นายสุพจน์ เจียมใจผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  และนายสุพจน์ สวัสดิพุทรานายก อบต.อิสาณ  ร่วมพิธีรับมอบห้องสุขาโรงเรียน ซึ่งบริษัทโฮมโปร บุรีรัมย์ สร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัด 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา อ.เมืองบุรีรัมย์   จำนวนห้องสุขา 47 ที่  เป็นเงินทั้งสิ้น 3.8 ล้านบาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในชนบทได้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะใช้อย่างพอเพียง รวมทั้งเป็นการแบ่งปันจากภาคธุรกิจเพื่อสังคม ในโอกาสเปิดสาขาที่จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีนายยุศกล อุไรมาลย์ผอ.โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายแสง แก้วฉวีผอ.โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา คณะครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมด้วยจำนวนมาก

Advertisements