Gallery

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์มอบเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปีฯ

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  มอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนนำไปจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นพร้อมรับวันเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มีการมอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 1,802 คน  ซึ่งนโยบายนี้ได้ดำเนินการโดยยึดหลักแนวทางการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรทุกกลุ่ม และมีความพร้อมที่จะเรียน  รวมทั้งสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

Advertisements