Gallery

อบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิการเรียนร่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม เพื่อให้ครูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมสามารถคัดกรอง จัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลเด็กพิการแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2555  นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดขึ้นเพื่อให้ครูจากโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 18 โรงเรียน และครูในโรงเรียนจัดการเรียนเรียนร่วม 99 โรงเรียน รวม 155 คน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคัดกรอง วินิจฉัยและจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)รวมทั้งจัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลเด็กพิการแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสุลีกาญ ธิแจ้ ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่ และนายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2555

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กทุกคนอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งในจำนวนนี้จะมีทั้งเด็กที่เป็นเด็กเก่ง  เด็กปกติ และเด็กพิเศษที่จะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเก่ง และเด็กพิเศษหรือเด็กพืการเรียนร่วมจึงจำเป็นต้องมีความพิเศษ  เด็กเก่งต้องได้รับการส่งเสริมอัจฉริยภาพให้เหมาะสมกับความสามารถ  ส่วนเด็กพิการนั้น คุณครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ จึงต้องมีการประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อหาวิธีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติอย่างมีคุณภาพ

Advertisements