Gallery

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยามอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา

 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 คน  โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนที่จบการศึกษา พร้อมกับมีการแสดงโปงลางของนักเรียน โดยมีคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาแกผู้ปกครองและชุมชนด้วย

 เครือข่าย ปชส.โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา..รายงาน

Advertisements