Gallery

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

นายสง่า  วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน “สานพลัง สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา” โดยมีนายวีระ  ภูเขียว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการทุกคนร่วมประชุมกำหนดนโยบาย พร้อมรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555

Advertisements