นักเรียนดีเด่น

04

เด็กหญิงภัทรภรณ์ เต็มใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น ได้รางวัลนักเรียนพระราชทาน (โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง) ระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2559

 

5

นางสาวอารียา นาราษฎร์ นักเรียนชั้น ม.๓ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี ๒๕๕๙ ได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเกียรติบัตร ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

04

 ด.ญ.นัชญาภรณ์  ธิยะ  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ นักเรียนดีเด่่น รางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ ๑๑  และ เยาวชนต้นแบบแบบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เด็กชายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กชายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม

เด็กชาย วรวัฒน์ แสนประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.ชำนิ นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กหญิงลักษิกา บุญชำนาญ เยาวชนต้นแบบ ระดับประเทศ

เด็กหญิงลักษิกา บุญชำนาญ เยาวชนต้นแบบ ระดับประเทศ

เด็กหญิงลักษิกา บุญชำนาญ  นักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง อ.ชำนิ  เยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘