ทำเนียบองค์คณะบุคคล

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

กปท

 • นายเฉลิมพล  พลวัน            ประธานกรรมการ
 • ผศ.น้อย  สุปิงคลัด               ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายสัญญา  เสาวกูล            ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายธนิน   กระแสร์               ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายณรงค์  ศรีริ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายวุฒิชัย  โพธิ์ทอง           ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายไพบูลย์  นันทะพันธ์      ผู้แทนองค์กรชุมชน
 • นายวิวัฒน์  โรจนาวรรณ       ผู้แทนองค์กรเอกชน
 • นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นายไพศาล  เอี่ยมรัมย์        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นายจำลอง  ไยไธสง           ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
 • นายยุทธการ  เสนากลาง     ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
 • นายรัฐปัถย์  ศิริเมฆา           ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
 • นางจรุงจิต  วิจิตรธีรากุล       ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
 • นายบุญฤทธิ์  ธรรมกิจวัฒน์  ผู้แทนครูโรงเรียนเอกชน
 • นายสุพจน์  เจียมใจ             กรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

อ.ก.ค.ศ

 • นายกิตติ  ดุจเพ็ญ                       ประธานอนุกรรมการ
 • นายสุพรรณ  เป็นพร้อม               ผู้แทน ก.ค.ศ.
 • นายวินัย  นัยศิริธนาวงศ์              ผู้แทน คุรุสภา
 • นายสนอง  กาญจนการุณ            ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายสมปอง  จันทรี                      ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายโชติวุฒิ  เขียนนิลศิริ             ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายประหยัด  วรงค์                     ผู้แทน
 • นายวิรัตน์  เรืองประโคน              ผู้แทน
 • นายอดุลย์   สุชิรัมย์                    ผู้แทน
 • นายสุพจน์  เจียมใจ                    อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

ก.ต.ป.น

 • นายสุพจน์   เจียมใจ            ประธานกรรมการ
 • นายทวีสิทธิ์  โลไธสง          กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายทองใส  ครองยุติ           กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
 • นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายชาญณรงค์  ศิริอำพันธ์กุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายวัชรนนท์  มั่นใจ             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางบังอร  แก่นจันทร์           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายปัญญา  ยางนอก           กรรมการและเลขานุการ

 

 

Advertisements