มอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติแก้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนและการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 202 โรงเรียน เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการนำสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย  พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นความสำคัญในด้านการศึกษา และให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิดความตระหนักในแนวพระราชดำริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มุ่งเน้นให้นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืน  เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนด้วย

ศากุน  ศิริพานิช .. รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.
ข่าวนี้จาก นสพ.ผู้จัดการออนไลน์
ข่าวนี้จาก นสพ.แนวหน้า

 

บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)

9676

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ซึ่งกลุ่มอำนวยการร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานจากทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ  โดยจัดแบ่งเป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน  ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวนี้ จากเว็บไซต์ สพฐ.