ค่ายพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่ายส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเน้นทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Excell to Excellence) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้นที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ โดยได้คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๗๐ คน ที่มีความสามารถพิเศษมาเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ๔ ด้าน คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความเป็นอัจฉริยะ

นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กล่าวว่า การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เป็นอีกภารกิจหนึ่งในการจัดการศึกษาซึ่งต้องให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  จึงได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษจากแต่ละโรงเรียน และคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชามาร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ โดยในระยะที่ ๑  เน้นพัฒนาทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลา ๓ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  และจะมีการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระยะที่ ๒ ต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน

ชมวีดีโอกิจกรรม

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๗

4544

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๗ ปลูกฝังเจตคดิที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๗ (Little Science Day 2014)  ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ “ความลับในตัวฉัน”  โดยมีครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๕๐ คน  โดยจัดฐานการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ให้เด็กรู้จักร่ายกายของตัวเอง การดูแลรักษาทั้งด้านกายภาพ การรักษาความสะอาดของร่างกาย การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร การป้องกันระวังภัยจากสภาพแวดล้อมรอบตัว และการรักษาสุขภาพจิตด้วยการสวดมนต์และสมาธิฯลฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สนอมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเห็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่เด็กในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี.. รายงาน