พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

7542

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการแนะแนวนักเรียนสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบล รวม ๙๐ คน สืบเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพของโรงเรียนดีประจำตำบลยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น การเป็นโรงเรียนทำมาหากิน  การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการบริการชุมชน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ  และจัดศึกษาดูงานการแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนดีปนระจำตำบลสามารถพัฒนาจนเป็นต้นแบบที่ดีกับโรงเรียนอื่นๆ  โดยมีนายสมชัย อินอ่อน รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จะได้นำผู้เข้าสัมมนาไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ที่วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

พัฒนาครูธุรการโรงเรียนเอกชน

7303

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมครูธุรการจากโรงเรียนเอกชน เพื่อให้รู้ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูธุรการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน” จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  สำหรับการอบรมครูธุรการในครั้งนี้ เพื่อให้ครูธุรการมีความรู้ความเข้าใจระเบียบงานสารบัญ และเห็นความสำคัญของงานธุรการโรงเรียน อันเป็นส่วนสำคัญในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และให้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี่นายบุญรอด ไก่แก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

## คลิปข่าว “การพัฒนาครูธุรการโรงเรียนเอกชน” ##