ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

7042

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อประสานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่เด็ก

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน”  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน  เพื่อสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริหารและครูในทุกสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนควรจะต้องทำให้ครบ ๑๐๐ % เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา สภาพครอบครัวเศรษฐกิจ เพื่อให้ครูมีข้อมูลเด็กรายบุคคล  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในความรับผิดชอบด้วย

ศากุน  ศิริพานิช .. รายงาน

สพป.คัดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

IMG_6646

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประกวดระดับจังหวัด และระดับภาคต่อไป

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๒ กำหนดจัดในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาค  โดยมีโครงงานที่ส่งเข้าแข่งขันแยกตามประเภท ดังนี้

  • โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ระดับประถมศึกษา ๕ โครงงาน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านสมสนุก โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ โรงเรียนไตรคามสามัคคคีวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ระดับมัธยมศึกษา ๒ โครงงาน  ได้แก่ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ๒ โครงงาน ได้แก่ รงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒ โครงงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา ๕ โครงงาน  ได้แก่ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์  โรงเรียนวัดโกรกประดู่  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
  • โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๒ โครงงาน ได้แก่ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ และโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
  • โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ๑ โครงงาน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  • โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ โครงงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน