บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

5791

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนที่ได้รับจัดสรร แก่โรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๓,๘๖๓ เครื่อง 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมการส่งมอบครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ  Tablet ตามนโยบายOne Tablet Per Child ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งมาให้เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต ในบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา  รวม ๑๗,๗๗๐ เครื่อง โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๘๖๓ เครื่อง และได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่ได้รับจัดสรรนี้ เป็นรุ่นที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แต่เนื่องจากปัญหาบางประการ ทำการเกิดความล่าช้าข้ามปี เครื่องที่ส่งมานี้จึงเป็นเครื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้ทำการสำรวจไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว  แม้ว่าจะโครงการนี้อาจจะสิ้นสุดลง แต่ก็ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ศากุน  ศิริพานิช .. รายงาน

 

 

 

ผลการแข่งขันโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

5694

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ซึ่งได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม  มาแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด รวม ๑๐ กิจกรรม ซึ่งมีโรงเรียนที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (ส่งชิ้นงานไปแข่งขันระดับประเทศ)

 • การเขียนเรื่องจากภาพ “อนาคตเด็กไทย” ป.๑-๓
  ด.ญ.ฉันท์ชนก อุบลเผื่อน และ ด.ญ.อรัญญา หลอดทอง  ชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านประคอง
  ครูผู้สอน  นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 • การเขียนเรียงความ “ประเทศไทยในสังคมอาเซียน”  ป.๔-๖
  ด.ญ.จิรัชยา  ละเอียด  ชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  ครูผู้สอน นางกรสุดา  วงศ์ธนานันท์
 • การคัดลายมือ  ป.๑-๓
  ด.ญ.ศศิวิมล  ซึมรัมย์  ชั้น ป.๓ โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย
  ครูผู้สอน  นายศราวุธ  วิเศษวงษา
 • การคัดลายมือ ป.๔-๖
  ด.ญ.มยุรี  สุมะโล  ชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
  ครูผู้สอน  นางกิตติยา  ปาลกวงศ์
 • การแต่งกลอนสุภาพ “ความดีงามในความเป็นไทย” ม.๑-๓
  น.ส.สายธาร  อุตมะ   ชั้น ม.๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
  ครูผู้สอน  นางระพีพรรณ  พนมรัตน์ และ นายสยาม มะริดรัมย์

 รางวัลชนะเลิศ (นำนักเรียนไปแข่งขันระดับประเทศ)

 • การเขียนตามคำบอก  ป.๑-๓
  ด.ญ.พัชรพร  บุญญาธนพัฒน์ ชั้น ป.๓ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  ครูผู้สอน  นางเอื้อมพร  เชาวนกุล
 •  การเขียนตามคำบอก ป.๔-๖
  ด.ญ.รวัลรัตน์  สิมพลี ชั้น ป.๖  โรงเรียนบ้านหนองแวง
  ครูผู้สอน  นางศรีเสาวลักษณ์  ละมุล
 • การอ่านเอาเรื่อง  ป.๑-๓
  ด.ญ.ศิริประภา  เทพเทียม   ชั้นป.๓โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
  ครูผู้สอน  นายธีระเทพ  วิเศษฤทธิ์
 • การอ่านเอาเรื่อง ป.๔-๖
  ด.ญ.ณัฐิญาดา  แก้วเกตุ  ชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  ครูผู้สอน   นางบัวทิพย์  ทิพย์อักษร
 • การอ่านเอาเรื่อง ม. ๑-๓
  ด.ช.ศุภเดช  คูณแก้ว  ชั้น ม.๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
  ครูผู้สอน  น.ส.จรรยาพร นครแสน

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน