บุรีรัมย์คัดโครงงานนักเรียนส่งชิงรางวัลมูลนิธิเปรมฯ

จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด  โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้ง ๕ เขต ในจังหวัดบุรีรัมย์ นำโครงงานที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษามาแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจัวหวัด ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   และการจัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและรู้จักแก้ปัญหา ให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๒ กำหนดจัดในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  แยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และมี ๕ ประเภทโครงงานได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาไทย  โครงงานภาษาอังกฤษ และโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

7042

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อประสานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่เด็ก

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน”  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน  เพื่อสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริหารและครูในทุกสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนควรจะต้องทำให้ครบ ๑๐๐ % เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา สภาพครอบครัวเศรษฐกิจ เพื่อให้ครูมีข้อมูลเด็กรายบุคคล  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในความรับผิดชอบด้วย

ศากุน  ศิริพานิช .. รายงาน