ปรองดองสมานฉันท์

6055

ผบ.จ.ทบ.บุรีรัมย์ พบปะผู้บริหารการศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกฝ่ายยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พล.ต.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยได้ชี้แจงการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงที่ผ่านมาถึงสาเหตุ ความจำเป็น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน  ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว โดยขอให้ทุกฝ่ายตระหนักและยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ ๔

3295

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๔  แก่ครูปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ ๔  ขั้นที่ ๑, ๒ ให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จากโรงเรียนในสังกัด  ๑๐ โรงเรียน รวม ๓๐ คน  เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ  ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะการตั้งคำถามและค้นคว้าหาคำตอบ การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการสังเกตและการสรุปผลด้วยวาจา  เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ใช้ระยะเวลา่อบรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน