เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

06

เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมบัวชุมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพ่อแม่ ผู้ปกครอง ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ อดีต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ผศ.วิไลวรรณ   ศิริเมฆา อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แพทย์หญิงสุจินันท์  ภัทรไพศาล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.บุรีรัมย์  และนายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง”กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน”

ประทีป หีบแก้ว : รายงาน

Best Practices ต้นแบบโรงเรียนทำมาหากิน

9046

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ต้นแบบโรงเรียนทำมาหากิน ของโรงเรียนดีประจำตำบล  ตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน แนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ  โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ซึ่งมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน ๑๑ โรงเรียน ดังนี้

  • ชนะเลิศ – โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
  • รองชนะเลิศอันดับ ๑ – โรงเรียนบ้านตูบช้าง
  • รองชนะเลิศอันดับ ๒ – โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง และโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
  • รางวัลระดับเหรียญทอง ๔ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านสวายสอฯ
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเพชร โรงเรียนวัดบ้านหินโคน และโรงเรียนบ้านนาศรีนวล

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด