บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้เสนอผลงาน OBEC AWARDS

4050

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ที่เสนอผลงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ซึ่ง สพฐ. จัดขึ้นเป้นครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เสนอชื่อเข้ารับการประเมินในด้านต่างๆ รวม ๑๐ ราย ได้แก่

  • นายประหยัด วงรค์ รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรม
  • นายหาญ พิทักษ์สาลี รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
  • นางเจนจิรา ศิริเลขอนันต์ รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
  • นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
  • นางสาวสุวารี สิงหชัย รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์ รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  • นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์  รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
  • นางพรนิชา บาร์เบอร์ รางวัลศึกษานิเทศก์ ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
  • นางณฐพร วิชัยเลิศ รางวัลศึกษานิเทศก์ ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม
  • นางสุดาพร หงษ์นคร รางวัลบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต ๓

IMG_3609

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก สพป.ยะลา เขต ๓ รวม ๙๐ คน โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ ซึ่งกำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.กระบี่ ตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา และมีการใช้ภาษาถิ่นหลายภาษา รวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของชาวอีสาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะที่มาเยือนด้วย

ศากุน  ศิริพานิช..รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม