การเลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

8734

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามจุดที่กำหนดให้เป็นสถานที่เลือกตั้งของแต่ละกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม ซึ่งในภาพรวมเหตุการณ์เป็นปกติ และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กำชับให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการเตรียมการเลือกตั้ง ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. ที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ด้วย

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี…รายงาน

มอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติแก้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนและการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 202 โรงเรียน เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการนำสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย  พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นความสำคัญในด้านการศึกษา และให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิดความตระหนักในแนวพระราชดำริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มุ่งเน้นให้นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืน  เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนด้วย

ศากุน  ศิริพานิช .. รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.
ข่าวนี้จาก นสพ.ผู้จัดการออนไลน์
ข่าวนี้จาก นสพ.แนวหน้า