ค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม

4260

สถาบันนโยบายศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในบุรีรัมย์ จัดค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม จากการอ่านสู่การแสดงละคร เพื่อถ่ายทอดความรู้และขยายผลในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม ซึ่งสถาบันนโยบายศึกษา โดยความสนับสนุนของมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓ จำนวน ๑๗ โรงเรียน จัดขึ้น แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   เพื่อมุ่งปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็ก  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้จัดโครงการ “การสอนคุณธรรมในนักเรียนประถมศึกษาเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง” มาตั้งปี ๒๕๕๕  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยเฉพาะในด้านความเป็นประชาธิปไตยแก่เยาวชน  และในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ ได้จัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการ เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับมอบหนังสือนิทานให้โรงเรียนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจากนิทาน  และคัดเลือกนักเรียนจากทั้ง ๑๗ โรงเรียนมาเข้าค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรมในครั้งนี้ รวม ๖๐ คน เพื่อนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมา และให้ครู นักเรียน ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้จากการอ่านในรูปแบบการแสดงละครถ่ายทอดเนื้อหาแง่คิดคุณธรรม รวมทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดขยายผลในแต่ละโรงเรียนต่อไป

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

เขตพัฒนาฯ ลำปลายมาศ มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเยาวชน

IMG_3967

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ และ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ ร่วมกับนายลวด แก้วไธสง และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ที่รับผิดชอบเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ อันเกิดจากโรงเรียนทั้ง ๗๔ แห่ง ในอำเภอลำปลายมาศได้ตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตามเป้าหมายหลัก ๒ ด้าน คือ การพัฒนาทักษะด้านภาษา (การอ่าน-เขียน-การสื่อสาร) และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการพัฒนาด้านภาษา กำหนดว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๑๐๐  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ มีความสามารถในการอ่านและเขียน พยัญชนะ สระ และคำที่ประสมสระเสียงยาวได้ ร้อยละ ๑๐๐  และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  ส่วนเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กำหนดว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับท้องถิ่น (LAS) ต้องสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นรูปแบบการกระจายอำนาจทางด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการลงสู่หน่วยปฏิบัติคือโรงเรียน ให้มีการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษามากที่สุด   เมื่อโรงเรียนได้มีข้อตกลงร่วมกันในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชน โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างรูปธรรมด้วยความสมัครใจและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

ข่าวนี้จาก นพส.แนวหน้า ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ข่าวนี้จาก นสพ.บ้านเมือง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗