ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต ๓

IMG_3609

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก สพป.ยะลา เขต ๓ รวม ๙๐ คน โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ ซึ่งกำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.กระบี่ ตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา และมีการใช้ภาษาถิ่นหลายภาษา รวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของชาวอีสาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะที่มาเยือนด้วย

ศากุน  ศิริพานิช..รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Best Practice ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับประเทศ

2.1

ข้าราชการครู สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ ในงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” THAILAND SPECIAL EDUCATION : MOVING FORWARD IN BUILDING THE ASEAN COMMUNITY ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  ดังนี้
ชนะเลิศระดับเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ และรางวัล Best of The Best ชนะเลิศระดับประเทศ

 • นายปรีชา ละอองเอก ครูโรงเรียนบ้านกะหาด
  ผลงาน การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสมาธิโดยใช้โปรแกรม Paint

ชนะเลิศระดับเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑  และลำดับที่ ๗ ในการเสนอผลงานระดับประเทศ  

 • นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
  ผลงาน “ชุดเก่งคณิตชวนคิดการคูณ”

รางวัลที่ ๓ ระดับเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑  และร่วมแสดงผลงานระดับประเทศ

 •  นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์   ผอ.โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
  ผลงาน การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนร่วม โดยใช้ T-STAR Model
 •   นายนพดล เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
  ผลงาน การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.๖

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน