เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง

0998

ภาคเอกชน ร่วมกับ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนาโครงการเยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียงเพื่อการเรียนรู้และดำเนินปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาพอเพียง ๙๕ แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๗

โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง”   เป็นโครงการที่บริษัทอินทัช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  เปิดโอกาสการเรียนรู้และคิดอย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนและชุมชนสมัครเข้าร่วมเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผ่านการปฏิบัติงานจริงด้วยการร่วมจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและชุมชน ไปแล้ว ๔๓ โรงเรียน ใน ๔๓ จังหวัด   สำหรับในปี ๒๕๕๗ ตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่ดำเนินการอีก ๔  ๑ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลพบุรี ระนองและบุรีรัมย์

ศากุน  ศินิพานิช..รายงาน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต้นกล้าความเพียร

14

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินโครงการต้นกล้าความเพียร เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการดำเนินชีวิต

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมต้นกล้าความเพียร ขึ้นโดยมีโรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านตูบช้าง โรงเรียนรวมมิตรวิทยา และโรงเรียนวัดบ้านกะชาย เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมคือ กำหนดให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนเลือกทำกิจกรรมตามความสมัครใจ ติดต่อกันนาน ๒๖ วัน เพื่อให้เกิดเป็นกิจนิสัยติดตัวตลอดไป โรงเรียนบ้านตูบช้างเลือกกิจกรรมกินเพื่อสุขภาพ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา และโรงเรียนวัดบ้านกะชาย เลือกกิจกรรม การออกกำลังกาย เมื่อแต่ละโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมา สองภาคเรียนแล้ว จึงได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับระหว่างสามโรงเรียนขึ้นให้ นักเรียนแกนนำ/ ครูแกนนำ แต่ละโรงเรียนได้นำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

จากการรายงานของนักเรียนแกนนำพบว่า กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการทำให้มีร่างกายแข็งแรง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้รถจักรยานมาโรงเรียนแทนรถจักรยานยนต์  ส่วนกิจกรรม “กินเพื่อสุขภาพ” นั้น  ส่งผลให้นักเรียนรู้จักเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์  รู้จักสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย และรู้จักปฏิเสธน้ำหวาน น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ  แล้วหันมานิยมบริโภคขนมไทยที่ไม่หวานมากเกินไป มาทดแทน

สุดาพร หงษ์นคร /ศากุน ศิริพานิช…รายงาน