พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ

2602

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมมนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนนำไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระยะที่ ๒ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากแต่ละโรงเรียน รวม ๑๘๘ คน และจัดให้ค่ายอัจฉริยภาพไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ   สำหรับการสัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษในระยะที่ ๒ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้พิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  มอบให้นักเรียนทั้ง ๑๘๘ คน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคณะครูวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ชมภาพทั้งหมด

ข่าวนี้ จากเว็บไซต์ สพฐ.

Best Practice การศึกษาพิเศษระดับประเทศ

3.03

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ข้าราชการครูสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ชนะเลิศการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการศึกษาพิเศษระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๔ ด้าน ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในระดับกลุ่มเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ ที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งทั้ง ๔ ผลงาน ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงผลงานในระดับประเทศ และมีผลงานที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ๒ ผลงาน  ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคไปนำเสนอผลงานระดับประเทศ และแสดงผลงาน ๒ ราย

  • ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม
   นายปรีชา ละอองเอก ครูโรงเรียนบ้านกะหาด
   ผลงาน การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสมาธิโดยใช้โปรแกรม Paint
  • ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม
   นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
   ผลงาน “ชุดเก่งคณิตชวนคิดการคูณ”
 • รางวัลที่ ๓ ได้ไปจัดแสดงผลงาน ๒ ราย 
  • ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม
   นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
   ผลงาน การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนร่วม โดยใช้ T-STAR Model
  • ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม
   นายนพดล เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
   ผลงาน การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.๖
   โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

ศากุน ศิริพานิช / พรณิชา บาร์เบอร์ .. รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.