บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

5829

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลเตรียมรับเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗  ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติและบรรยายพิเศษเรื่องการจัดทำประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ แก่ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบจาก ๒๐๒ โรงเรียน  เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนรและจำนวนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้องเกณฑ์เด็กที่เปิดปี พ.ศ.๒๕๕๐ (ตาม ทร.๑๔) ในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน ให้เข้าเรียนครบทุกคน

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อการเกณฑ์เด็กข้าเรียนให้ครบ ๑๐๐ % โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน้วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง อเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าเรียนอย่าสงน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

ศากุน ศิริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี : รายงาน

การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

1114

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และการใช้ระบบ PSIS version 2  โดยมีครูจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิเข้ารับการอบรม รวม ๘๐ คน   สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พัฒนาระบบการบันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชี GL47 เดิม ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชีมากขึ้น คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพิ่อให้บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาให้ความรู้ ระยะเวลาอบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน