พัฒนาครูธุรการโรงเรียนเอกชน

7303

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมครูธุรการจากโรงเรียนเอกชน เพื่อให้รู้ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูธุรการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน” จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  สำหรับการอบรมครูธุรการในครั้งนี้ เพื่อให้ครูธุรการมีความรู้ความเข้าใจระเบียบงานสารบัญ และเห็นความสำคัญของงานธุรการโรงเรียน อันเป็นส่วนสำคัญในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และให้นำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี่นายบุญรอด ไก่แก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

## คลิปข่าว “การพัฒนาครูธุรการโรงเรียนเอกชน” ##

ค่ายพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่ายส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเน้นทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Excell to Excellence) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้นที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ โดยได้คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๗๐ คน ที่มีความสามารถพิเศษมาเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ๔ ด้าน คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความเป็นอัจฉริยะ

นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กล่าวว่า การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เป็นอีกภารกิจหนึ่งในการจัดการศึกษาซึ่งต้องให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  จึงได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษจากแต่ละโรงเรียน และคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชามาร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ โดยในระยะที่ ๑  เน้นพัฒนาทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลา ๓ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  และจะมีการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระยะที่ ๒ ต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน

ชมวีดีโอกิจกรรม