Best Practice การศึกษาพิเศษระดับประเทศ

3.03

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ข้าราชการครูสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ชนะเลิศการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการศึกษาพิเศษระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๔ ด้าน ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในระดับกลุ่มเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ ที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งทั้ง ๔ ผลงาน ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงผลงานในระดับประเทศ และมีผลงานที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ๒ ผลงาน  ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคไปนำเสนอผลงานระดับประเทศ และแสดงผลงาน ๒ ราย

  • ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม
   นายปรีชา ละอองเอก ครูโรงเรียนบ้านกะหาด
   ผลงาน การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสมาธิโดยใช้โปรแกรม Paint
  • ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม
   นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
   ผลงาน “ชุดเก่งคณิตชวนคิดการคูณ”
 • รางวัลที่ ๓ ได้ไปจัดแสดงผลงาน ๒ ราย 
  • ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม
   นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
   ผลงาน การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนร่วม โดยใช้ T-STAR Model
  • ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม
   นายนพดล เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
   ผลงาน การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.๖
   โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

ศากุน ศิริพานิช / พรณิชา บาร์เบอร์ .. รายงาน

การเลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

8734

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามจุดที่กำหนดให้เป็นสถานที่เลือกตั้งของแต่ละกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม ซึ่งในภาพรวมเหตุการณ์เป็นปกติ และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กำชับให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการเตรียมการเลือกตั้ง ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. ที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ด้วย

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี…รายงาน