วันภาษาไทยแห่งชาติ

775_n

เมื่อวันที่ ๒๙  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  นายประสงค์  เหลาฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การวาดภาพตัวละครในวรรณคดี  การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสุภาพ  การแต่งคำขวัญ  กิจกรรมถพาทีสร้างสรรค์  การแสดงละคร  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทย

สมจิต ไชยพัฒน์  : รายงาน 

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

7542

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการแนะแนวนักเรียนสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบล รวม ๙๐ คน สืบเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพของโรงเรียนดีประจำตำบลยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น การเป็นโรงเรียนทำมาหากิน  การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการบริการชุมชน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ  และจัดศึกษาดูงานการแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนดีปนระจำตำบลสามารถพัฒนาจนเป็นต้นแบบที่ดีกับโรงเรียนอื่นๆ  โดยมีนายสมชัย อินอ่อน รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จะได้นำผู้เข้าสัมมนาไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ที่วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน